Ketoner och LCHF vid covid-19: Till hjälp eller skadliga spekulationer?

mask-1

Finns det gedigen evidens för att LCHF eller ketoner kan vara till hjälp för att förebygga eller behandla covid-19?

Nej, inte i dagsläget. Just nu är det enbart spekulationer.

Är det för tidigt att dela med sig av hypoteser och åsikter i frågan? Det är något som debatteras.

Faktum är att vi här på Diet Doctor har diskuterat hur vi på bästa sätt kan bevaka nya vetenskapliga rön om covid-19, speciellt när det handlar om riskfaktorer för diabetes, insulinresistens, fetma, högt blodtryck och metabolt syndrom.

Även om det inte finns bevis för att personer med dessa underliggande tillstånd löper högre risk att drabbas av coronavirus, ökar bevisen för att dessa riskfaktorer har ett klart samband med allvarligare komplikationer för de som drabbas av viruset.

Den 10 juli publicerade en grupp forskare från Kina en ny studie som pekar på att ett fasteblodsocker högre än 7,0 mmol/L, vid inskrivning på sjukhus, var en enskild riskfaktor associerad med en signifikant ökning av dödlighet över 28 dagar.

Diabetes, högt blodsocker och andra metabola tillstånd är vanliga anledningar till att man vänder sig till Diet Doctor. Därför vill vi göra vårt bästa för att hålla oss så informerade och uppdaterade som bara möjligt.

Vi skrev tidigare i juli om en artikel i BMJ Evidence-Based Medicine som uppmanade regeringar att förespråka lågkolhydratkost för bättre prevention och minskning av komplikationer vid covid-19.

Artikeln delades flitigt på Twitter, där många LCHF-förespråkare skrev ”äntligen!” och ”fantastisk artikel.” Den amerikanske barnläkaren, forskaren och bästsäljande författaren dr Robert Lustig twittrade: ”Alla måste läsa den här artikeln.”

Artikelns författare — LCHF-förespråkaren och forskaren MaryAnne Demasi, PhD — fick också kritik som innebar att forskningen ännu inte stöder hennes ställningstagande och att hon dragit för långtgående slutsatser.

En av Diet Doctors grundläggande värderingar är trovärdighet. Vår målsättning är alltid att gradera tillgänglig vetenskaplig evidens för att hjälpa dig att fatta informerade beslut angående din hälsa. Forskningen på covid-19 är ny och består i huvudsak av observationsstudier. Det finns ännu inga randomiserade kontrollerade studier, vilket innebär att den tillgängliga evidensen är svag eller mycket svag.

Ska vi då låta bli att rapportera tills det finns mer gedigen bevisning?

Vår interna diskussion går ut på att vi inte vill profitera på den rädsla, förvirring och ångest som omgärdar pandemin. Vi vill inte vara ett företag som spekulerar för att vinna fördelar på bekostnad av vår trovärdighet.

Å andra sidan tror vi på den allmänhetens rätt att känna till information som potentiellt kan vara till hjälp, speciellt i en snabbt föränderlig situation, som covid-19-pandemin är.

Aldrig har forskningen gått snabbare framåt än under de senaste sju månaderna. Faktum är att Nature Index rapporterar att sedan den första artikeln om coronaviruset publicerades i december 2019, har mer än 66 155 faktagranskade och 10 450 preprints (ännu inte granskade) artiklar publicerats. Antalet växer för varje dag.

En nyligen publicerad artikel i The Scientist gav rådet att inte nedvärdera den snabba takten av publikationer relaterade till covid-19, utan istället uppskatta den — även om misstag begås och vetenskapliga ståndpunkter och information måste förändras med tiden.

Den snabba takten har möjliggjort framsteg utan motstycke när det gäller att dechiffrera virusets genetiska kod, utveckla antikroppstest och utveckla lovande vaccin och tidiga behandlingar. Författarna:

Under normala omständigheter ska vetenskaplig forskning vara en långsam, faktagranskad och beräknad process där man utvecklar och testar en hypotes, redovisar svaret och till sist väntar på att få fynden allmänt accepterade eller förkastade.

Men det är under normala förhållanden.

Vi på Diet Doctor kommer alltså att berätta om nya fynd kring lågkolhydratkost i relation till riskfaktorer eller behandling av covid-19. Tänk på att det ibland kan vara spekulativt och även föränderligt då ny information ständigt blir tillgänglig.

Här är tre exempel på det vi tror oss veta just nu:

1. Covid-19 och personer med diabetes: internationell konsensus

I början av juli publicerade Journal of Diabetes Complications ett internationellt konsensusuttalande från diabetesexperter i regioner som drabbats hårt av coronavirus.

Artikeln diskuterar den aktuella evidensen kring covid-19 och diabetes och framhåller vikten av att hantera sjukdomen för att lindra effekterna av covid-19.

Författarna betonar särskilt vikten av att noggrant kontrollera blodsockret för att hålla det på en låg och stabil nivå. Det var också vad de kinesiska författarna kom fram till i studien på fasteblodsocker från 10 juli, som nämns ovan.

Författarna faller tillbaka på några av de gamla uppfattningarna om diabetesvård, exempelvis ökad användning av insulin för att minska blodsockret. Men de framhåller även behovet av att dra ner på kolhydrater och betonar risken för att man äter mer kolhydrater på grund av den stress pandemin kan skapa.

De rekommenderar dessutom långsiktiga åtgärder som utbildning, speciellt när det gäller att lära patienter att själva hantera sitt blodsocker och blodtryck. (Vi kan inte hålla med mer!)

Författarna sammanfattar:

Att förbättra patientens diabeteskontroll är i denna speciella tid grundläggande för att minska risken för svår covid-19… Snarare än att gå tillbaka till modellen för att behandla diabetes pre-covid-19, borde vi dra fördel av vad vi lär oss och vad vi implementerar under denna tid för att förbättra strategierna för diabetesvård post-covid-19.

På Diet Doctor håller vi med till hundra procent. Ta en titt på vår guide om hur man hanterar (och till och med reverserar) typ 2-diabetes med lågkolhydratkost.

Så normaliserar du ditt blodsocker

2. Brittiska forskare varnar för att unga kvinnor med PCOS kan löpa högre risk för coronaviruskomplikationer

Generellt anses unga människor löpa mindre risk att att påverkas av viruset och därför har unga på många platser inte vidtagit samma försiktighetsåtgärder.

I mitten av juli publicerade brittiska forskare en artikel i BMC Medicine som varnar för att unga kvinnor med det hormonella tillståndet polycystiskt ovarie syndrom (PCOS) kan löpa risk för svårare komplikationer av covid-19.

Författarna påpekar att PCOS är mycket vanligt, det berör närmare 10 % av alla kvinnor i fertil ålder. Tillståndet innebär en underliggande insulinresistens och metabola problem som fetma, högt blodtryck och pre-diabetes.

Författarna påpekar att kvinnor med PCOS ofta får en sen diagnos, dålig vård och ofta förbises i kliniska sammanhang, vilket ökar risken ytterligare.

Granskarna av artikeln menar att denna varning kommer lägligt och är viktig information till både sjukvården och unga kvinnor med PCOS som inte inser att de löper högre risk vid en coronavirusinfektion.

LCHF eller ketogen kost kan vara en effektiv behandling av PCOS. Ta en titt på Diet Doctors artiklar för mer information.

Så reverserar du PCOS med LCHF
Åtta anledningar att äta LCHF om du är drabbad av polycystiskt ovariesyndrom

3. Kan ketoner vara till fördel vid svår covid-19?

Två grupper av forskare föreslår att man undersöker om ketoner kan användas när man behandlar coronavirus.

Forskare vid framstående Johns Hopkins University har registrerat en liten klinisk undersökningClinicalTrials.gov. De vill använda ketoner på patienter med andningshjälp.

Forskarna noterar att lågkolhydratkost har visats minska behovet av andningshjälp och nivån av koldioxid hos patienter med acute respiratory distress syndrome (ARDS, andnödssyndrom). Dessutom noterar de att ketos minskar systemisk inflammation och kan minska immunsystemets överreaktion på sjukdomen, vilket minskar risken för den dödliga ”cytokinstormen.”

Med början i september 2020 kommer forskarna att påbörja en studie på totalt 15 intuberade patienter med covid-19. Istället för den vanliga näringslösningen (med mycket socker) kommer de att ge en 4:1 ketogen lösning.

Studien kommer att utvärdera om den ketogena kosten förbättrar syresättning, minskar inflammation och minskar längden på vård i respirator och de kommer att jämföra utfallet med de som får konventionell vård.

En andra grupp av forskare, ledd av dr John Newman, vid Buck Institute for Research on Aging, föreslår att ketonkroppar ska studeras som en möjlig behandling för covid-19 liksom vid andra infektioner som påverkar andningen, som influensa. Artikeln publicerade 15 juli i tidskriften Med, en del av Cell Press.

I den långa detaljerade artikeln lägger de sju författarna fram all den forskning som finns idag på de biologiska effekterna av ketonkroppar — producerade av fettsyror som bryts ner genom kolhydratbegränsning eller fasta.

De framhåller att ketoner är molekyler som kroppens celler kan använda som energi, istället för glukos, men de har också en ”läkemedelsliknande effekt som påverkar immunsystemets aktivitet, metabolism och genuttryck.”

Författarna diskuterar hur biologin bakom ketoner är relevant för tillstånd som påverkar andningen och sammanfattar möjligheter, risker och brister i forskningen på hur ketoner kan användas som möjlig behandling. De noterar att exogena ketoner — tillskott med ketoner som tas oralt — är lättare att administrera och studera än kost.

Men, tre av de sju författarna uppger i sin jävsdeklaration att de har patent på eller har företag som producerar produkter med exogena ketoner.

Vetenskapliga nyhetsbyrån Eureka Alert, citerade Newman, då han säger att det gäller att vara försiktig, men att ketoner bör studeras mer ingående i relation till pandemin.

Jag vill vara tydlig med att det inte finns någon evidens för att ketogen kost på något sätt skyddar mot covid-19,” säger Newman i artikeln. ”Faktum är att det kan förekomma fall då BHB [en typ av ketoner] kan främja tillväxten av SARS-CoV2, det specifika virus som orsakar sjukdomen. Men då BHB tycks lovande när det gäller många av de åldersrelaterade riskfaktorerna för covid-19, som hjärtsjukdom och diabetes, vill vi ta det här unika tillfället att få geroscience [åldersforskning] att ta upp kampen mot covid-19.

Newman citeras vidare: ”Att studera ketonkroppar i den aktuella miljön är inte bara lovande i kampen mot covid-19, forskningen kommer sannolikt också ge resultat som kan hjälpa oss alla att leva bättre och längre, även utan en pandemi.”

Om du vill lära dig mer om ketoner eller om hur du ska äta ketogen kost, ta en titt på vårt kostnadsfria material på Diet Doctor. Och du, man behöver inte ta ketoner som tillskott — din kropp kan tillverka dem. Begränsa bara ditt kolhydratintag till under 20 gram per dag. Måltider tillagade efter våra strikta recept är goda och lätta att laga.

Keto för nybörjare
Recept

Det allra mesta av vår information, våra recept och guider kommer alltid att vara gratis.

Mer