Coronaviruset: Löper du högre risk för komplikationer?

Vid det här laget har du garanterat hört att äldre och personer med underliggande sjukdomar löper en mycket högre risk för att få komplikationer, eller till och med avlida, av just denna variant av coronaviruset. Gäller det dig eller någon av dina nära?

Många av Diet Doctors trogna följare har hittat till sajten just för att man har de tillstånd som nu nämns som möjliga riskfaktorer: diabetes, högt blodtryck, kardiovaskulär sjukdom och andra metabola hälsoproblem.

Men vad exakt vet vi om den förhöjda risken och vilka tillstånd räknas som ”underliggande sjukdomar”?

Det är fortfarande mycket vi inte vet, men här sammanfattar vi det vi känner till utifrån tillgänglig evidens. Det kommer att hjälpa dig att förstå om du löper högre risk och, ännu viktigare, vad du kan göra för att skydda dig.


Hur hög är risken för svår sjukdom?

Det är en svår fråga att svara på. Som professor John Ioannidis från Stanford University menar i den här kontrovesiella artikeln har vi mycket begränsad data att luta oss mot. Det råder delade meningar om hans sammanfattning gällande förebyggande åtgärder, men hans poäng om att vi behöver mer data är solklar.

Vissa källor, som Världshälsoorganisationen menar att dödligheten i COVID-19 är 3,4 %. En annan rapport från Kina publicerad i New England Journal of Medicine menar att dödligheten är runt 1 %.

Om vi använder data från kryssningsfartyget Diamond Princess var dödssiffrorna, enligt professor Ioannidis, 1 % i en företrädesvis äldre och högrisk-population. Om man överför dessa data till befolkningen som helhet skulle det resultera i en dödlighet mellan 0,025 % och 0,625 %. Mängden data är emellertid begränsad, det är mestadels antaganden från hans sida, utan solid vetenskaplig uppbackning.

Andra siffror pekar på att 81 % av alla fall är lindriga, 14 % svåra och 5 % kristiska, med en dödsrisk på 15 % för personer över 80 år och 8 % för de som är över 70.

Utan utbredd testning vet vi inte exakt hur hög dödligheten är. Det kan kännas frustrerande och ångestskapande för många.

Det vi däremot vet är vilka grupper som löper högre risk för komplikationer, vilket du kan läsa mer om nedan. Det här är inte skrivet för att skrämma dig, det handlar om att informera så att du kan vidta förebyggande åtgärder som kan skydda dig och dina nära och kära.


Att förebygga är nyckeln

Att vara äldre eller ha underliggande medicinska tillstånd betyder inte att du löper högre risk att bli smittad. Det betyder att du löper högre risk för komplikationer om du får viruset. Det är därför mycket viktigt att vidta kraftfulla förebyggande åtgärder för att se till att du inte får infektionen från första början.

Det som skiljer denna pandemi från andra är hur lätt viruset överförs. Personer utan symtom kan sprida viruset. Medan det minskar andelen avlidna i populationen som helhet, innebär det också risk för stor spridning, vilket betyder att sjukvården kan behöva ta hand om fler svåra fall än de klarar av, ett scenario vi nu ser i Italien.

Personer som normalt sett skulle få behandling och bli fullt friska genom adekvat vård kan stå utan behandling för att systemet är överbelastat.

Det är anledningen till att det är så viktigt att ”platta ut kurvan” genom social distans, att inte för många personer på en och samma gång utvecklar svåra symtom som gör att de behöver andningshjälp eller intensivvård. Det är resurser och utrustning som är begränsade.

Vi har alla del i arbetet att bekämpa spridningen av den här pandemin och vi har en särskild plikt att hjälpa till att skydda personer med förhöjd risk.

Den första nyckeln till prevention är social distans. Om du inte träffar andra som kan bära på viruset minskar risken att få det. Dr Andreas Eenfeldt skrev ett inlägg som fått stor spridning om vikten av social distans och vad som behöver göras för att vi ska skydda de utsatta grupperna och ”platta till kurvan” av drabbade. Läs den gärna för mer information om förebyggande åtgärder.

Ett viktigt påpekande när det gäller att ”platta ut kurvan” är att det kan innebära två tydliga vinster.

Det minskar risken att du blir smittad och det skyddar dessutom sjukvården från överbelastning. Från de tragiska händelseförloppen i Kina och Italien har vi lärt oss att den här infektionen sprider sig snabbt och skapar fler sjuka människor än sjukvården kan behandla effektivt.

I epicentrum i Kina var risken att dö 12 %, men utanför det området var den runt 1 %. Sannolikt beror den stora skillnaden till stor del på den överbelastade sjukvården (men olika metoder att testa kan också vara en del av skillnaden).

I Italien har bristen på intensivvårdsplatser och respiratorer skapat en kris. Det innebär inte bara att de svåraste fallen av infektionen löper stor risk, det undergräver också vården av hjärtinfarkter, stroke eller till och med olycksfall.

Genom att skydda sjukvårdssystemet, skyddar vi alla medborgare.

Det förebyggande arbetet hänger på oss alla.


Vad definierar ”underliggande sjukdomar?”

Enligt en studie där man går igenom coronavirusutbrotten i Wuhan, Kina, ska de vanligaste sjukdomarna hos de med svåra komplikationer ha varit (i fallande ordning):

En annan studie som jämför de avlidna hittade samma samband. Den här listan omfattar inte allt som innebär en förhöjd risk, men det tycks överensstämma att det här är de vanligaste sjukdomarna som innebär en högre risk.

Den andra riskhöjande faktorn är hög ålder. Det tycks stämma oavsett underliggande sjukdom eller inte. De som är äldre och har underliggande sjukdomar löper sannolikt den allra största risken.

Det kan hänga samman med åldersrelaterad försvagning av immunförsvaret eller kanske mindre reserver när det gäller att återhämta sig från svår sjukdom. Du kan inte påverka eller reversera din ålder (många har försökt!), men du kan prioritera din hälsa för att minimera risken och du kan ta till alla åtgärder för att förhoppningsvis minska risken att bli smittad av viruset.

Det finns också goda nyheter för äldre: 85 % av de som är 80 år eller äldre kommer att tillfriskna.


Högt blodtryck och COVID-19

Något överraskande tycks högt blodtryck vara den främsta underliggande sjukdomen för de som utvecklar svåra coronavirusinfektioner. En studie publicerad i The Lancet rapporterade att 30 % av patienterna med svår sjukdom och 48 % av de som avled hade högt blodtryck.

Högt blodtryck betraktas inte traditionellt som en risk för virala infektioner eller komplikationer, men det tycks vara fallet med den här coronaviruset. En hypotes är att det kan ha mer att göra med medicineringen av högt blodtryck än den underliggande sjukdomen. Viruset tycks binda till en enzym som kallas ACE2.

Populära blodtrycksmediciner, ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare (ARB) kan höja nivåerna av ACE2. Men det finns ingen data som ger belägg för att de som tar dessa läkemedel löper en högre risk (läkemedelsanvändning var inte del av den initiala datan).

Just nu är den officiella rekommendationen att att inte sluta med blodtrycksmedicin utan att först diskutera med behandlande läkare. Men de finns de som är oroade för att både patienter med diabetes och högt blodtryck kan medicinera med ACE-hämmare och vi kan sakna en viktig del av pusslet. Det kan vara ett område för mer information i närtid.

Det är dessutom svårt att kontrollera datan för ålder, hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller andra tillstånd som brukar återfinnas samtidigt som högt blodtryck. Det är därför inte klart vad huvudmekanismen för ökad risk är. Det är svårt att ge en evidensbaserad rekommendation när det inte finns bättre data.

Helt klart är att det inte är rätt tid att sluta med läkemedel eller lägga ner hälsosamma vanor, det kan göra att du tappar kontrollen över blodtrycket. Det är istället dags att göra allt du kan för att kontrollera ditt blodtryck.

Du kan läsa mer om det i vår guide om blodtryck.


Diabetes och COVID-19

Diabetes är den näst vanligaste sjukdomen associerad med svåra fall av COVID-19 och död. De flesta studier skiljer inte mellan typ 1 och typ 2-diabetes, men då typ 2-diabetes utgör över 90 % av alla diabetesfall, samt det faktum att de flesta patienter var äldre, kan vi anta att majoriteten av komplikationer fanns hos gruppen med typ 2-diabetes.

Vi vet från tidigare data att förhöjt blodsocker ökar risken för infektioner efter kirurgiska ingrepp eller för diabetessår. Förhöjt blodsocker försämrar också direkt immuncellernas funktion. Det är alltså möjligt att den förhöjda risken av diabetes har att göra med dålig blodsockerkontroll som leder till infektion. Faktum är att högt blodsocker var en enskild riskfaktor för att avlida under SARS-epidemin, 2003.

Betyder det att en person med diabetes som har bra blodsockerkontroll löper mindre risk? Vi har helt enkelt inte den datan än. Men det verkar vettigt att det just nu är är väldigt viktigt att se till att ditt blodsocker är så stabilt som möjligt, det gäller både typ 1- och typ 2-diabetes.

Läkemedel, bl a insulin, används av många för kontrollera blodsockret, men ett flertal studier visar att lågkolhydratkost är ett av de kraftfullaste verktygen när det gäller att kontrollera blodsockret och till och med reversera typ 2-diabetes. Lär dig mer i våra guider och videor om att använda lågkolhydratkost för att kontrollera blodsockret och i möjligaste mån hålla det på en hälsosam och normal nivå.

Lär dig mer


Hjärtsjukdom och COVID-19

Lancetstudien visade också att kardiovaskulär sjukdom (CVD) var den tredje vanligaste åkomman som associerades med sämre utfall vid COVID-19. Det kan helt enkelt bero på att CVD är associerat med högre ålder, diabetes, och högt blodtryck. Det kan också bero på att en komplikation av en svår coronavirusinfektion tycks vara en skada på hjärtat.

Om en person redan har nedsatt hjärtfunktion och får den här komplikationen, kan hjärtat och hälsan överlag ha svårare att övervinna infektionen och återhämta sig.

Nyckeln är att förstå risken, implementera lämpliga förebyggande metoder och göra vårt bästa för att kontrollera allt som förvärrar kardiovaskulära riskfaktorer som högt blodtryck, kronisk inflammation och dålig blodsockerkontroll.


Lungsjukdom

Komplikationer kopplade till lungorna, som dubbelsidig interstitiell lunginflammation och Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) är de vanligaste tillstånden när det gäller svår COVID-19. Det verkar alltså sannolikt att de med nedsatt lungfunktion skulle löpa en högre risk för komplikationer och död.

Enligt Lancetstudien är redan existerande lungsjukdom inte ett av de vanligare tillstånden som associeras med svår COVID-19, med det identifierades som en risk i en rapport om coronavirus från International Journal of Infectious Disease.

Vi har begränsad data, men för att minska potentiella problem med lungorna verkar det vettigt att undvika rökning och även e-cigaretter. Att omedelbart sluta med saker som irriterar lungorna, som tobak, kommer inte att läka tidigare skador, men kan förebygga framtida skada.


Autoimmuna tillstånd

Autoimmuna sjukdomar som psoriasis, reumatism, lupus och andra tillstånd kan också utgöra en ökad risk om du drabbas av coronavirus.

Det är ännu inte klart om det beror på sjukdomen i sig eller de immunförsvarsdämpande läkemedel som tas för många av de här åkommorna. Faktum är att vissa experter till och med påstår att det kan finnas en potentiell fördel med vissa immunförsvarsdämpande läkemedel, eftersom de begränsar överreaktionen från en patients immunförsvar som kan leda till COVID-19-komplikationer. Det finns ännu ingen data för det påståendet, men den sätter ljus på att det finns en mängd områden där vi behöver mer data.

Om man tar immunförsvarsdämpande läkemedel ska man inte sluta av oro för coronavirus. Transplanterade, cancerpatienter och andra är beroende av sina immunförsvarsdämpande läkemedel. Om du har en sjukdom som kan påverka ditt immunförsvar vid en infektion, ändra eller sluta inte med någon läkemedlesbehandling utan att först diskutera med din läkare.

Att hålla sig så frisk som möjligt är viktigt. Olyckligtvis finns det ännu inte speciellt många tillförlitliga, evidensbaserade tillvägagångssätt för att ”boosta” ditt immunförsvar. Du kan läsa mer om vad vi vet i vår guide om att stärka immunförsvaret.

Slutsatsen för de som har nedsatt immunförsvar är att du behöver vara ännu mer vaksam och vidta förebyggande åtgärder som social distans, handtvätt, äta näringsriktigt och prioritera återhämtning och god sömn.

Löper du risk för komplikationer av det nya coronaviruset? Omkring hälften av den västerländska befolkningen har sjukdomar som placerar dem i riskgruppen.

Det är anledningen till att vi måste agera nu för att prioritera hälsa, vår livsstil, att ta hand om oss själva likväl som andra. Vi kan minimera spridningen av coronaviruset. Vi kan och kommer ta oss igenom detta, tillsammans.

/ Dr Bret Scher

 

Mer

Tyckte du om den här guiden?

Vi hoppas det. Och vi vill ta tillfället i akt att nämna att Diet Doctor inte visar reklam, tar emot pengar från industrin eller säljer produkter. Vår enda inkomst är från våra medlemmar som stöder vårt arbete att ge människor överallt makten att dramatiskt förbättra sin hälsa.

Vill du också bli medlem, samtidigt som du stöder oss och gör LCHF enkelt?