PCOS och andra sjukdomstillstånd

Doctor or teacher points of ballpoint pen on ovaries on anatomical model of internal female sex organs. Ovaries organ where eggs are produced, male and female hormones, as well as different diseases

Här följer ett översatt inlägg av dr Jason Fung, kanadensisk njurspecialist och världsledande expert på periodisk fasta och LCHF:

Om PCOS bara handlade om akne och att hoppa över mensen några gånger, då skulle det inte vara så fullt så illa. Olyckligtvis hänger PCOS samman med många andra hälsoproblem, reproduktiva och allmänna. Reproduktiva problem omfattar:

 • Anovulatoriska cykler
 • Infertilitet
 • Problem under graviditet
 • Risk för fostret

Andra signifikanta hälsoproblem kan vara:

 • Kardiovaskulär sjukdom
 • Icke-alkoholrelaterad leversjukdom (NAFLD)
 • Sömnapné
 • Depression och ångest
 • Cancer
 • Typ 2-diabetes
 • Metabolt syndrom

Man ska inte ta lätt på PCOS. Ovan har vi några av de dödligaste tillstånden i världen, inklusive de två främsta orsakerna till död i Amerika, kardiovaskulär sjukdom och cancer. PCOS är inte bara en plåga i sig, det är en varningsflagg för andra sjukdomar.

Den ekonomiska bördan i samband med PCOS är chockerande. När man räknar med kostnaden för kvinnors hela reproduktiva period landar man på ungefärliga 4,37 miljarder dollar. Det är jämförbart med Barbados hela BNP och tre gånger kostnaden för att behandla hepatit C. En stor del av kostnaden handlar om att behandla tillstånd som hänger samman med typ 2-diabetes (40,4%).

Ännu mer omskakande är att den siffran sannolikt är en kraftig underskattning av den verkliga, när man ser till att det bara är de reproduktiva åren som räknas och inte framtida problem som kan uppkomma från typ 2-diabetes, hjärtinfarkt, stroke och cancer. De problemen uppkommer typiskt under åren efter menopaus och kostnaderna är mångdubbla.

Reproduktiva problem

Anovulatoriska cykler

De flesta kvinnor med PCOS lider av oregelbunden eller utebliven menstruation, oftast orsakade av anovulatoriska cykler (utan ägglossning). PCOS står för 80 procent av fall av anovulation som leder till infertilitet.

Infertilitet

Om du inte har ägglossning kan du inte bli gravid. Kvinnor med PCOS har vanligen svårt att bli gravida, snarare än att vara helt infertila, men risken att du kanske inte kommer att kunna få barn kan orsaka kraftig ångest. Kändiskocken Jamie Oliver och hans fru Jools kämpade med PCOS, men har nu FEM barn och trots att de genomgått fertilitetsbehandling, samt IVF, har åtminstone två av deras barn kommit till på naturlig väg!Jamie Oliver family

Anovulatoriska cykler står för omkring 30 procent av besöken på fertilitetsmottagningar och i de flesta fall beror det på PCOS. Studien Australian Longitudinal Study on Women’s Health, en undersökning av unga kvinnor, fann att förkrossande 72 procent av kvinnor med PCOS betraktade sig själva som infertila, jämfört med endast 15 procent av kvinnor utan PCOS. Användningen av fertilitetshormon i gruppen med kvinnor med PCOS var nästan dubbel mot gruppen utan PCOS. 5,8 procent av kvinnorna som befanns ha PCOS utgjorde hela 40 procent av de som sökte behandling för fertilitetsproblem. Uppenbarligen bidrar PCOS mycket till kostsam fertilitetsbehandling.

De ekonomiska kostnaderna för infertlitet är beklämmande. Kostnaderna befinner sig i ett intervall från relativt billiga hormonella behandlingar (ungefär 50 dollar per behandling och cykel) till mycket dyra in vitro-befruktningar. År 2005 var den uppskattade kostnaden för en behandling i USA uppåt 6000-10 000 dollar. Med miljontals av kvinnor som lider av PCOS är den totala kostnaden för bara infertilitetsbehandling i USA 533 miljoner dollar.

Läkemedel som Klomifen har varit relativt framgångsrika när det gäller att framkalla ägglossning. De här behandlingar kan dock utgöra ett tveeggat svärd eftersom de ofta har allvarliga biverkningar – fysiska, psykiska och dessutom är det kostsamt. Klomifen kan hjälpa kvinnor att bli gravida, men problemen tar inte slut där.

Problem under graviditet

En avbruten graviditet kan vara fullkomligt förkrossande, speciellt om det var svårt att bli gravid från första början. Missfall inträffar hos uppskattningsvis 1 av 3 kvinnor med PCOS. Studier pekar på att PCOS är associerat med upp till dubbla risken för missfall.

Alla graviditesrelaterade komplikationer ökar. Riskerna för graviditetsdiabetes, graviditetsinducerad hypertoni och havandeskapsförgiftning är tredubblade. Risken för tidig födsel är förhöjd med 75 procent jämfört med normala kvinnor eller de som kommit tillrätta med PCOS. Kvinnor med PCOS löper större risk att förlösas med kejsarsnitt, vilket i sig innebär komplikationer.

Fertilitetsbehandlingar fördubblar risken för flerbörd, med de komplikationer det kan innebära. En tvillingfödsel har upp till tio gånger högre risk för hämmad fostertillväxt och en sexfaldig risk för prematur födsel.

Fostret

Mödrar med PCOS är inte de enda som påverkas negativt. Det finns en förhöjd risk för att tillväxten hos fostret hämmas eller ökar. Det senare ses vanligen hos mödrar med diabetes och beror sannolikt på ökad tillgänglighet av nutrienter beroende på hyperinsulinemi. Båda har koppling till metabola komplikationer senare i livet (typ 2-diabetes, fetma och högt blodtryck), behov av neonatal vård, dödfödsel och spädbarnsdödlighet. Hyperinsulinemi under fosterlivet kan möjligen också påverka barnets intellektuella psykomotoriska utveckling.

Associerade hälsoproblem

Kardiovaskulär sjukdom

Då metabolt syndrom ofta ses tillsammans med PCOS kan dessa kvinnor löpa risk för kardiovaskulär sjukdom, vissa studier uppskattar en sju gånger högre risk. Stora epidemiologiska studier som Nurses’ Health Study, med 82 439 kvinnor, fann en korrelation mellan oregelbunden mens (ett tecken på möjlig PCOS) och ökad risk för hjärtsjukdom över 14 års uppföljning. Andra studier har emellertid pekat på att det inte föreligger någon risk. 2010 kom ett konsensusutlåtande om en ökad risk på 70-95 procent.

En stor del av den ökade risken för hjärtsjukdom är troligen på grund av ökningen av riskfaktorer, främst typ 2-diabetes och fetma. Insulinresistens utvecklas hos 40 procent av kvinnor med PCOS och det tenderar att öka med åldern. Dessutom är höga triglycerider och lågt HDL vanligare förekommande.

Då kardiovaskulär sjukdom redan är den främsta orsaken till död hos äldre kvinnor, är det särskilt oroande. PCOS är sannolikt en markör för ökad risk för hjärtsjukdom och associerade tillstånd som metabolt syndrom bidrar till den risken.

Icke-alkoholrelaterad fettlever (NAFLD)

Icke-alkoholrelaterad fettlever (NAFLD) definieras som ektopisk fettinlagring i levern på patienter som konsumerar minimalt med alkohol. Det är den vanligaste formen av leversjukdom i världen och den omfattar uppskattningsvis 30 procent av befolkningen. Under många år var en av de främsta orsakerna till leversvikt (cirrhos) benämnd ‘kryptogen’ (av okänd orsak). Nu vet vi att kryptogen cirrhos till stor del var underdiagnosticerad fettlever. Patienter med NAFLD uppskattas ha 2,6 gånger så hög risk för död jämfört med populationen i stort och det finns ett samband med typ 2-diabetes och metabolt syndrom.

stages-of-liver-damage.png

Kopplingen mellan NAFLD och PCOS framkom så sent som 2005. En 24-årig kvinna med diagnosen PCOS, men i övrigt frisk, undersöktes då hennes blodprover visade tecken leverskada. En lång nål stacks in i levern och en biopsi togs. I mikroskåpet visade provet, till allas förvåning, svår förfettning. Detta första fall där man såg en länk mellan PCOS och NAFLD rapporterades i den medicinska litteraturen.

Sedan dess har flera andra studier bekräftat det nära sambandet mellan de två sjukdomarna. Kvinno med PCOS har en 2,5-faldigt ökad förekomst av NAFLD när man jämför med kvinnor utan PCOS. Uppskattningsvis 30 procent av kvinnor med PCOS har tecken på leverskada i blodprover. Hos kvinnor i reproduktiv ålder som utreds för NAFLD har 71 procent också PCOS. Båda tilstånden är nära förknippade med metabolt syndrom, den ena yttrar sig i levern och den andra i äggstockarna.

En av anledningarna till att NAFLD ofta underdiagnosticeras är att sjukdomen nästan inte har några symtom. Det är bara genom blodprov sjukdomen upptäcks. Därför är det viktigt att screena efter den.

Sömnapné

Obstruktiv sömnapné (OSA) är ett tillstånd där de övre luftvägarna kollapsar under sömnen. Patienten får svårt att andas vilket leder till kortvariga uppvaknanden, vanligen utan att man ens minns det. Normala sömnmönster störs och sömnen blir fragmenterad. De huvudsakliga symtomen på den här sjukdomen inkluderar snarkning och onormal trötthet dagtid. OSA, precis som NAFLD, hänger tätt samman med metabolt syndrom och fetma.

Andelen kvinnor med OSA med PCOS var förvånande 5-30 gånger högre jämfört med kvinnor utan PCOS.

Depression och ångest

Onormal ”manlig” hårväxt, akne, fetma och menstruationsstörningar kan gå hårt åt självförtroendet, speciellt under tonåren. Förekomsten av depression, ångest och andra psykiska problem är högre hos yngre kvinnor med PCOS. Infertilitet kan leda till känslor av otillräcklighet som leder till depression. De kroniska sjukdomar som associeras med PCOS (typ 2-diabetes, kardiovaskulär sjukdom och cancer) kan också orsaka depression. Viktnedgång och livsstilsförändringar kan lindra symtomen på PCOS, liksom de psykologiska parametrarna när det gäller depression och ångest.Medical complications of obesity

Cancer

Kvinnor med PCOS löper tre gånger så hög risk att utveckla livmodercancer jämfört med befolkningen i stort. Kronisk och ständig östrogenstimulans från anovulatoriska cykler bidrar signifikant till den här ökade risken. Äggstockscancer förekommer 2-3 gånger oftare vid PCOS. Då det finns en signifikant koppling mellan PCOS och fetma/insulinresistens, är det ingen överraskning att kvinnor med PCOS också löper högre risk för de fetmarelaterade cancerformerna, som nu utgör 40 procent av all cancer enligt WHO.

Diabetes/metabolt syndrom

Den sjukdom som kanske är närmast associerad med PCOS är typ 2-diabetes, en del av det metabola syndromet tillsammans med fetma. Uppskattningsvis 82 procent av kvinnor med typ 2-diabetes har multipla cystor på äggstockarna, och 26,7 procent uppfyller kriterierna för PCOS. Kvinnor med PCOS löper en tre gånger så hög risk att utveckla typ 2-diabetes vid menopaus när man jämför med övriga befolkningen. Vid 40 års ålder har upp till 40 procent av kvinnor med PCOS redan utvecklat typ 2-diabetes.

I en grupp kvinnor med PCOS, kommer 23-35 procent att ha pre-diabetes och 4-10 procent kommer att ha utvecklat typ 2-diabetes. Andelen med pre-diabetes är tre gånger högre än hos kvinnor utan PCOS. Andelen med odiagnosticerad typ 2-diabetes är 7,5 till 10 gånger större. Inte överraskande ökar andelen med typ 2-diabetes parallellt med ökning av BMI. PCOS erkänns av American Diabetes Association som en riskfaktor för diabetes.

Kvinnor med PCOS, speciellt de med fetma, har en högre förekomst av graviditetsdiabetes (GD), det beräknas vara ungefär dubbla risken jämfört med friska kvinnor. Dessa kvinnor har en mycket högre grad av insulinresistens vilket kan ses på högt fasteinsulin och mätning av HOMA-IR.

GD ökar den framtida risken för typ 2-diabetes, CVD och metabolt syndrom. GD ökar också risken för missfall och kejsarsnitt eller för tidig födsel, på grund av fostrets storlek. Fetma hos mamman ökar risken för barnfetma och PCOS hos barnet. Typ 2-diabetes anses som en sjukdom med kraftig insulinresistens, ett drag som delas även med PCOS-patienter.

Behandlade typ 1 diabetiker löper också risk för PCOS, med uppskattningsvis 18,8 till 40,5 procent, jämfört med bara 2,6 procent i kontrollgruppen. PCOS är 6-15 gånger vanligare bland typ 1-diabetiker än hos friska kvinnor. Forskarnas hypotes är att en ständigt hög nivå av insulin är den orsakande faktorn.

Sammanfattning

PCOS måste betraktas som mer än ett tillstånd av kvinnlig skäggväxt, akne och svårigheter med reproduktion. Länken till fetma och typ 2-diabetes pekar på att alla tre tillstånd har samma underliggande orsak. Alla tre betraktas nu som metabola sjukdomar.

Alla tre sjukdomar är olika uttryck för samma grundproblematik. Men vilket är det problemet? Insulinresistens.


Dr Jason Fung

Reversera PCOS

Så reverserar du PCOS med LCHF

Dr Fungs populäraste inlägg

 1. Periodisk fasta
 2. Periodisk fasta
 3. Långa fasteperioder – 24 timmar eller längre

Grunderna i LCHF

Periodisk fasta

 

Mer med dr Fung

Alla inlägg av dr Fung

Dr Jason Fung har en egen blogg: idmprogram.com. Han är också aktiv på Twitter.

TheObesityCodeTheCompleteGuideToFastingthe-diabetes-code-1

Dr Fungs böcker Fetmakoden, Allt om fasta och Diabeteskoden finns samtliga på Bokus, Adlibris eller andra nätbokhandlare.

Äldre inlägg