Yngre generationen: mättat fett ofarligt

Robert Rönngren

Det här är lite roligt. Robert Rönngren, nutritionsstudent på KI och läsvärd bloggare, har skrivit sitt exjobb om vetenskapen och debatten kring mättat fett. Låt oss säga så här, han kommer till en annan slutsats än professorerna Rössner och Marcus, också KI.

Exjobbet innehåller intressanta kommentarer från olika debattörer.

Här kan du läsa hela exjobbet.

Utdrag

Sammanfattning

Det har på senare tid förts en debatt om huruvida det mättade fettet spelar en roll för uppkomsten av sjukdomar som cancer, diabetes, stroke och hjärtinfarkt. De svenska och internationella kostråden har sedan 60-talet rekommenderat befolkningen att begränsa sitt intag av mättat fett. Jag har i denna uppsats undersökt det mättade fettets association till hjärt-kärlsjukdomar samt hur debattläget är idag. Resultat från interventionsstudier är motsägelsefulla, men de större visar inte något starkt samband mellan intaget av mättat fett och hjärt-kärlsjukdomar. Data från omfattande prospektiva kohortstudier som Nurses’ Health Study, Health Professionals Study och Malmö kost-cancer ger inte något stöd för att ovan nämnda samband skulle finnas. Seven Countriesstudien som utfördes på 60-talet är den största prospektiva kohorten som har uppvisat ett samband, men den har stora brister. Debatten verkar idag svänga till förmån för de som påstår att det mättade fettet är ofarligt, även fast stödet från stora delar av forskarvärlden fortfarande är starkt för att mättat fett skulle vara farligt. Framtida kostråd bör baseras på vetenskap och då kan de knappast innehålla rekommendationen att Sveriges befolkning bör minimera sitt intag av mättat fett.

Om debatten

Att det idag finns en aktiv debatt kan ses som ett tecken på att forskningen inom området är otillräcklig eller motsägelsefull. Att den skulle vara det är dock något som flera av debattörerna inte håller med om. Professor Claude Marcus anser att ”Sammantaget finns det stöd för att mättat fett är farligt”. Samt att ”Det finns ett samband mellan mättat fett och surrogatmarkörer för hjärt-kärlsjukdom…”.(personlig korrespondens) Om detta samband finns eller ej låter jag vara osagt då det inte är något jag undersökt i denna uppsats. Dock kan argumentet framföras att sambandet
mellan ett högt intag av mättat fett och insjuknande i hjärt-kärlsjukdom då rimligtvis också borde finnas. Annars kanske just dessa surrogatmarkörer är av mindre värde för att uppskatta risken för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom, eller så är det så att dessa surrogatmarkörer framförallt påverkas av andra faktorer och inte av intaget av mättat fett.

Den stora fall-kontrollstudien ”INTERHEART” kan spela en roll för att identifiera dessa andra faktorer. I INTERHEART-studien föll rökning, förhöjd ApoB/ApoA1-ratio, psykosociala faktorer, förhöjt blodtryck, diabetes samt bukfetma ut som riskfaktorer. Dagligt intag av frukt och grönsaker, måttlig regelbunden alkoholkonsumtion samt regelbunden fysisk aktivitet var associerat med en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom (P=0,03 för alkohol och P<0,0001 för alla andra faktorer).(33) Intaget av mättat fett mättes ej (personlig korrespondens med Dr. Salim Yusuf).

Flera av debattörerna uttrycker att debatten är behäftad med ”för mycket tyckande och känslor”(Personlig korrespondens med Prof. Gunnar Johansson) och att debattläget är ”väldigt uppskruvat”( Personlig korrespondens med Andreas Eenfeldt). Eenfeldts (som skrivit fler debattartiklar i Läkartidningen) svar på frågan ”Hur anser du att tonläget är i debatten idag?”: ”Det är för tillfället väldigt uppskruvat tycker jag. Överdrifter, självsäkra uttalanden utan vetenskapligt stöd, och gott om osaklig skrämselpropaganda.” Detta är jag också benägen att hålla med om. Med tanke på att det vetenskapliga stödet för det mättade fettets farlighet aldrig verkar ha varit stort så är det förvånande att man från myndigheters sida har utfärdat så kraftiga varningar mot det.

Vissa av förespråkarna för det mättade fettets ofarlighet för sig också med något ovetenskapliga argument och olika konspirationsteorier verkar finnas, där ”etablissemanget” försöker mörka frågan om mättat fett. Citat från läkare Annika Dahlqvist: ”Etablissemanget önskar inget högre än att frågan sopas under mattan, allt under det att massor av människor går under pga felaktiga kostråd.”(32). Uttalanden som detta är tyvär tämligen vanliga idag och bidrar inte enligt min åsikt till något konstruktivt. Fler av debattörerna uttrycker att de inte känner igen sig i Dahlqvists beskrivning av dem själva som ” korrupta manipulatörer” (34).

Professor Stephan Rössner (Karolinska Institutet) skrev nyligen en artikel för internetsidan Newsmill (35) där han har ett försiktigare uttryckssätt än vad han tidigare haft i till exempel Läkartidningen (4,7). Han uttrycker att kostråden i framtiden kommer att vara mer liberala för att fånga upp individuella svar på olika kostformer samt att energitätheten är det mest avgörande. Professor Fredrik Nyström (Linköpings Universitet), som bland annat har debatterat med prof. Rössner i Sveriges Radio, uttrycker att ”nu verkar ju Stephan omvärdera lite…”. (Personlig korrespondens med Prof. Fredrik Nyström) Nyström anser att mättat fett är helt ofarligt och säger att hans meningsmotståndare har ”enligt ny forskning, inget” stöd för sina åsikter. Nyström spekulerar också i att det kan ligga en del prestige bakom det faktum att en del forskare så kraftfullt försvarar lipidhypotesen.

För att summera debattläget så verkar det som att fler forskare, läkare och nutritionister i Sverige börjar ifrågasätta den sedan länge etablerade lipidhypotesen och att en del som försvarat den börjar backa. Dock bör det påpekas att de flesta med största sannolikhet fortfarande ställer sig bakom den.

Kostrekommendationerna planeras att revideras (36) och det är min förhoppning att rekommendationerna om det mättade fettet då slopas. Det är enligt min åsikt viktigt att rekommendationer från myndigheters sida vilar på en solid vetenskaplig grund. Att idag rekommendera den svenska befolkningen att minska på sitt intag av mättat fett saknar denna solida grund. Rekommendationerna bör därför ändras och framtida rekommendationer bör vara mer allmänt hållna.

Mer

Professor Nyström: mättat fett naturligt och ofarligt

Livsmedelsverkets råd om mättat fett avfärdas i Dagens Medicin

Paradigmskifte på gång?

Hjärt-Lungfonden dumpar Becel pga oklart forskningsläge om fett

Professor Frostegård sågar kostråden i ny bok

Äldre inlägg