Varningar för processat kött saknar grund i vetenskapen

Assorted deli meats – ham, sausage, salami, parma, prosciutto, bacon

Ytterligare en noggrant utförd analys av vetenskapen kring processat kött pekar på att evidensen är svag och osäker.

En ny re-analys av vetenskapen som handlar om sambandet mellan processat kött och kronisk sjukdom pekar på att de studier som visar på ett samband mellan de två är av mycket låg kvalitet och har brister, som författarna uttrycker det, “allvarlig risk för vinkling och brist på precision.”

Slutsatsen är inte överraskande, då den bygger på nyligen utförda analyser som skakade nutritionsvärlden. De tidigare studierna, publicerade i Annals of Internal Medicine tidigare denna månad, kom fram till att kostråd som varnar oss för att äta rött och processat kött baseras på evidens med mycket låg säkerhet. Forskarna som utförde dessa analyser menar att det inte finns något sätt att avgöra vad risken eller fördelarna med att äta kött kan vara.

I det avseendet är den nya studien, publicerad 17 oktober i PLOS ONE, liknande, inte bara hur den motsäger årtionden gamla kostråd, utan också i sin generella kritik av vetenskapen bakom kostråden.

Till skillnad från studierna i Annals of Internal Medicine, är den nya studien inte en systematisk översikt eller meta-analys av tillgängliga studier, utan det är en översikt av den typen av översikter. De åtta författarna, alla från University of Copenhagen, använde två metoder för att bedöma kvaliteten på samtliga ingående studier.

Den första metoden, som heter AMSTAR, är ett väl använt verktyg som är specifikt utformat för att avgöra kvaliteten på en systematisk översikt eller meta-analys. När man använde detta verktyg fann forskarna att tidigare systematiska översikter eller meta-analyser, där man fann en koppling mellan processat kött och kronisk sjukdom, var av låg kvalitet. De fann också att ju bättre en studie var utformad, desto större var sannolikheten att man inte fann ett samband mellan processat kött och kronisk sjukdom.

En av de viktigaste AMSTAR-kriterierna frågar om forskarna tillhandahöll en allmän version av sin forskningsplan innan man började samla in data. En sån plan begränsar möjligheterna för forskarna att ”fiffla” med eller anpassa datan på ett sätt som kan påverka vad man kom fram till. Endast en av de 22 översikterna i den här studien gjorde det. För de övriga 21 översikterna fanns ingen insyn i om de ursprungliga författarna följde datan eller om de såg till att datan gick deras väg. Att så få av dessa studier använde en förutbestämd forskningsplan pekar på en kritisk brist när det gäller hur nutritionsvetenskap vanligen utförs.

Den andra metoden som användes av forskarna i den nya studien är GRADE– systemet. Det högt ansedda, transparenta ramverket i GRADE är det bredast använda verktyget för att avgöra kvalitet på den evidens som används för att utfärda rekommendationer. Det var också den metoden som användes av studierna i Annals of Internal Medicine. GRADE-systemet är anmärkningsvärt för att resultaten från observationsstudier (fallstudier och kohortstudier) per automatik betraktas hålla en lägre kvalitet, ett perspektiv som Diet Doctor håller med om. Kvaliteten på en observationsstudie kan uppgraderas om studien är av högsta kvalitet ― inga särintressen, stort underlag och ett konsekvent dos-responsförhållande ― men det är sällsynt inom nutritionsforskningen.

I analysen över processat kött menar forskarna som gjorde översikten att ingen av de ingående studierna mötte dessa krav. Faktum är att forskarna förklarade, ”Säkerheten på den beräknade effekten nedgraderades till mycket låg, på grund av allvarlig risk för särintressen och/eller allvarlig brist på precision.”

Precis som med studierna i Annals of Internal Medicine säger inte denna studie att processat kött är ”bra för dig” eller att du ska äta mer av det. Den säger helt enkelt att råden att minska konsumtionen av rött kött baseras på studier av mycket låg kvalitet och att sådana slutsatser är mycket osäkra.

Du kan räkna med oss på Diet Doctor när det gäller att hänga med i forskningen — exempelvis vår omvärdering av soja — även om en del av våra läsare upplever vår slutsats som otillfredställande. Det är trots allt så att råd som inte baseras på stark vetenskaplig evidens förmodligen inte ger några positiva hälsoeffekter. Det har vi kommit fram till efter 40 år av kostråd om mindre fett och mer kolhydrater. På Diet Doctor tror vi att ni förtjänar bättre.

Tidigare

Stöder vetenskapen en begränsning av rött kött?

Video om kött

Äldre inlägg