Diet Doctors policy för evidensbaserade guider

Våra evidensbaserade guider baseras på den bästa tillgängliga vetenskapliga evidens som finns idag. Det finns referenser i texten som stöder varje grundläggande påstående eller rekommendation om diagnos, behandling eller prognos. För att läsa dessa referenser, klicka på den grå symbolen i texten.1
Guiderna är granskade och faktakontrollerade av läkare som är experter inom sitt område.

Vi graderar evidensens kvalitet baserat på vår policy, där systematiska översikter av RCT-studier är den högsta nivån, följt av RCT-studier. Data från observationsstudier som baseras på svaga samband rankas lågt, då den sannolikt kan vara slumpartad och vilseledande.2

Språket i guiden måste spegla kvaliteten på evidensen som stöder ett påstående. Vi behöver vara tydliga med om ett påstående saknar robust vetenskaplig evidens och baseras mestadels på svaga grunder, exempelvis åsikter, klinisk erfarenhet eller anekdoter. Styrkan på en rekommendation ska vara tydlig.

Guiden skall tydligt klargöra vilken grupp den vänder sig till (t ex vuxna med typ 2-diabetes, vuxna med fetma) och för vem evidensen är giltig.

Motsättningar

Våra guider får inte innehålla några uttalanden som motsägs av vetenskap. Om ett ämne är kontroversiellt och där en majoritet av experter fortfarande har en annan åsikt än den vi för fram, ska guiden innehålla en disclaimer som diskuterar detta.

Disclaimern ska innehålla den vetenskapliga grunden för den avvikande åsikten, med referenser, samt en diskussion av potentiella styrkor och svagheter av nyckelevidensen för olika ställningstaganden.

Uppdateringar

Våra evidensbaserade guider uppdateras minst en gång per år för att motsvara och referera till den senaste vetenskapen på området. Den vetenskapen identifieras genom avsökningar i den medicinska litteraturen på ämnet och genom att vi håller oss uppdaterade på viktiga nya studier inom vårt område.

Vi lägger extra stor vikt vid att uppmärksamma kontroversiella ämnen för att kunna avgöra om ny information innebär att vår hållning ska uppdateras eller förändras på något vis. När vi gör stora uppdateringar av våra guider noteras det, så att våra besökare kan se när en stor uppdatering gjordes och vad den innebär.

Jäv

För att vi ska vara så opartiska som bara möjligt har vi inga annonser, säljer inga produkter och tar inte emot några pengar från industrin. Av den anledningen måste alla författare av evidensbaserade guider lämna in en jävsdeklaration över potentiella intressekonflikter och uppdatera den minst en gång per år. Jävsdeklarationen ska vara lätt att hitta på författarsidan som du kommer till genom att klicka på författarens namn.

Då vår sajt och vårt frivilliga medlemskap främst fokuserar på lågkolhydratkost kan vi vara jäviga till förmån för det. I viss utsträckning kommer guiderna alltid att reflektera författarens perspektiv, fullständig objektivitet är svår att nå. För att begränsa jäv är vi extra uppmärksamma på att säkerställa att vi inkluderar information om potentiella faror, biverkningar och nackdelar med lågkolhydratkost i våra guider samt att vi inte överdriver hälsovinster eller evidens bortom vad som stöds av vetenskapen.

Vi måste även hela tiden vara medvetna om att det inte finns någon behandling som fungerar för allt, i synnerhet inte på egen hand. När det finns andra viktiga faktorer eller behandlingar än lågkolhydratkost, även om det är ett område där lågkolhydratkost kan vara effektivt (t ex för viktnedgång), bör vi nämna det.

För att reducera misstag orsakade av omedvetet jäv försöker vi att samla in feedback från experter med ett annat synsätt och använda den till att förbättra vår förståelse och våra guider.

Värderingar

Vi baserar våra guider på vetenskaplig evidens, men alla frågeställningar kan inte besvaras av vetenskapen, i synnerhet inte av en nutritionsvetenskap så ofullständig som dagens.3 Frågan är också hur vi ska använda den kunskap vi har och för att få svar på det är det ofta nödvändigt att vi lutar oss mot våra värderingar.

På Diet Doctor har vi stöd av våra ledord.4 Vi siktar på att göra våra guider praktiskt användbara, trovärdiga, inspirerande och enkla. Vi vill att de ska ge folk mer makt över sin egen hälsa. Vi försöker maximera fördelar medan vi minimerar risken för skada.

För att förebygga och behandla många kroniska sjukdomar och för att öka välmående försöker vi att lyfta fram livsstilsförändringar som sannolikt är effektiva och som har lång evolutionär historia (t ex gammeldags naturlig mat, fasta, träning, sömn) som förstahandsåtgärder.56

När läkemedel eller kirurgi är ett solklart förstahandsval, t ex för många allvarliga sjukdomar som cancer, klargör vi det mycket tydligt. Vår målsättning är också att göra det tydligt när medicinering är ett viktigt komplement till en livsstilsförändring.

Slutord

Slutligen, och självklart, är informationen vi tillhandahåller på Diet Doctor aldrig avsedd att ersätta en konsultation med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. Fullständig användarpolicy

Om du hittar exempel på att vi inte når upp till vår höga standard för evidensbaserade guider som beskrivs i denna text, mejla gärna andreas@dietdoctor.com. Vi tar gärna emot din feedback och arbetar kontinuerligt för att bli den mest trovärdiga hälsosajten online. Vi vill erbjuda korrekt och pålitlig hälsoinformation.

Det övergripande målet för våra evidensbaserade guider är att vara bäst i världen inom just det ämnet. Det kräver att vi gör guiderna mycket trovärdiga från ett vetenskapligt perspektiv. Samtidigt ska de fortfarande vara enkla att förstå, praktiskt användbara och inspirerande.

 

Mer

Lista över evidensbaserade guider

Diet Doctors policy för att gradera vetenskaplig evidens

Vetenskapen bakom LCHF och keto

Guide till olika typer av studier

Förstå skillnaden mellan absolut och relativ risk

Kommentarer

Har du kommentarer, invändningar eller förslag på förbättringar eller tillägg till våra riktlinjer? Mejla dina förslag till andreas@dietdoctor.com.

 1. Ja, precis som den här.

  Ibland kan även referenser och länkar hittas direkt i texten.

 2. Guide till olika typer av studier

  Advances in Nutrition 2018: Limiting dependence on nonrandomized studies and improving randomized trials in human nutrition research: why and how

  JAMA 2018: The challenge of reforming nutritional epidemiologic research

  PLoS Medicine 2005: Why most published research findings are false

 3. Advances in Nutrition 2018: Limiting dependence on nonrandomized studies and improving randomized trials in human nutrition research: why and how

  JAMA 2018: The challenge of reforming nutritional epidemiologic research

  PLoS Medicine 2005: Why most published research findings are false

 4. The Diet Doctor values

 5. Vad är då gammeldags naturlig mat? Vi försöker att fokusera på mat som våra förfäder har ätit under en längre tid. Mat med en historia på tusentals, eller ännu hellre hundratusentals, år. Vi försöker också lägga fokus på mat som lätt blir del av din kost och gör den näringsmässigt fullständig.

 6. Vi fokuserar primärt på livsstilsförändringar, snarare än läkemedel, kirurgiska ingrepp eller andra nya och experimentella behandlingar. Vi gör detta för att vi tror att effektiva livsstilsförändringar generellt tenderar att resultera i en förbättrad hälsa och välmående på lång sikt och, på evolutionära grunder, är det mindre sannolikt att få oförutsedda biverkningar.

  Det är dessutom generellt färre ekonomiska intressen inblandade när det kommer till att lyfta fram effektiva livsstilsförändringar. Det är en av anledningarna till att det är tunt med välproducerad information om livsstilsförändringar på nätet, någonting som gör det möjligt för oss att ha en större positiv påverkan.