Mer socker

Jag sitter och filar på min bok. En sak jag kanske vill ha med är en kurva över hur konsumtionen av rent socker förändrats under de senaste århundradena. Har du någon bra länk till en sådan? Ju fler förslag desto bättre, valmöjligheter är bra.

19 kommentarer

 1. GCBC har väl en referens?
 2. Adrian Gregory
  USDA har massa rådata för USA. Du kanske kan skapa ett eget diagram i Excel utifrån dessa data?

  Sök "Sweetener Consumption" eller "Sugar Consumption" i sökrutan hos http://www.usda.gov

  Det finns flera publikationer och exceltabeller. Om någon av dessa går så långt tillbaka som "de senaste århundradena" vet jag inte. Jag har bara hittat data för de senaste 50 åren.

 3. Jim Mann, en av våra stora diabetesforskare kanske vet svaret på din fråga. (Ironi)
 4. Adrian Gregory
  Total sweetener consumption in the U.S. from 1909 to 2005 (source: USDA food supply database). Between 1909 and 1922, sweetener consumption increased by 40%:

  http://3.bp.blogspot.com/_zULJExxrW54/Sg9KRAUpVBI/AAAAAAAAAfE/rmUJZl4...

  http://www.ioniandiet.net/the-coronary-heart-disease-epidemic-possibl...

  Food Supply Database
  http://65.216.150.148/ifs/Query.htm

 5. Helena Hesselmark
 6. Jeg har ikke den informasjonen du ber om, men jeg har en anbefaling av en god gammel klassiker. Boken "Sweetness & Power" av Sydney Mintz, som handler om sukkerkonsumets historie. Fascinerende bok :)

  http://www.amazon.com/Sweetness-Power-Place-Modern-History/dp/0140092331

 7. Ser verkligen fram emot din bok. Kul att vi har samma förläggare på Bonniers.
  Trevlig sommar!
 8. Här finns statistiken från 1965 och framåt. Men det är ju roligre att gå längre tillbaks än så!

  http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik...

 9. Boken "Sötsug" av Johan Frisk har jag precis läst, där står det bara om socker och sötsugets historia. Mycket intressant läsning där. Fast den har du väl gärna sett/läst...
 10. Erik E
  Det finns någon slags kurva i "The Saccharine Disease" också. Men den lär vara lite väl gammal.
 11. Margareta Lundström GBG
  White Pure and Deadly av John Yudkin
 12. Professor Göran
  Tack för alla tips om intressant läsning här på Kostdoktorn - speciellt #10!

  Man blir glad när 'Internet' fungerar på detta sätt.

 13. Helena Hesselmark
  Melander, Adolf Fredrik (1816-1902), doktor. 1873 i Helsovård : Naturmedicinska studier och iakttagelser

  Socker tjenar oss icke som näringsämne, utan endast
  som retmedel. Förbrukadt i så stor qvantitet, att det
  skulle förtjena namn af lifsmedel frambringar socker flera
  sjukdomssymptomen såsom magsyra med sveda under bröstet
  m. m. Vid nu allmänt brukliga sätt att äta bröd af
  siktadt mjöl, och då man alltså hufvudsakligen endast nyttjar
  kornets stärkelse till föda, äro derigenom kolhaltiga
  näringsämnen i mer än tillräcklig mängd för handen, och
  tillsatsen af socker till spisen orsakar endast organismen
  ett onödigt och lifskraften medtagande arbete. Uti
  maskstungna, ihåliga tänder med blottad nerv framkallas häftig
  smärta genom socker; undviker man att sönderbita sockret
  med tänderna, utan förtär det i upplöst form, så har det
  dock icke en så skadlig verkan på tänderna, som man vill
  tillskrifva detsamma» Negrerna, som arbeta som slafvar
  på Westindiens sockerplantager, förtära mycket socker
  (mest i upplöst form) och hafva likväl mycket hvita och
  friska tänder. Socker är dock till sin natur och verkan
  ett onyttigt retmedel, som öfverretar och förslappar tungans
  och magens nerver, och hvilket vi mycket väl kunde
  undvara, men genom vanans makt har det för rika och fattiga
  blifvit nära nog lika oumbärligt, som brödet. De
  penningar, som sockerförbrukningen drager ur vårt fattiga land,
  belöper sig årligen till ofantliga summor. Sverige gifver
  sin goda säd, sitt utmärkta jern och sina trävaror till
  utlänningen och tager derför i utbyte till största delen onyttiga,
  ja, skadliga ämnen, såsom vin, kaffe, socker m. m., under det
  100:detal af landets innebyggare kämpa med yttersta armod
  och nöd och sakna dagligt bröd. Blefve ett enkelt,
  naturenligt lefnadssätt rådande hos vårt folk, så försvunne
  äfven bruket af retmedel, och vinsten deraf för Sveriges
  land och folk blefve oberäknelig så väl i physiskt, som
  moraliskt och ekonomiskt afseende.

  För att skaffa raffineradt socker en vacker, blåhvit
  färg tillsättes till detsamma ett skarpt och farligt jernsalt
  (berlinerblå).

  Honung är äfven ett retmedel, som genom sin halt
  af vax och flyktig olja kan, der det i öfverflöd begagnas,
  verka till och med ännu skadligare än socker. Den bör
  derför med varsamhet användas.

  Feta ämnen såsom smör, olja m. m. Våra
  vanliga sädesarter innehålla jemte växtlim och stärkelse
  äfven en annan, ingalunda ovigtig beståndsdel, nemligen
  en ringa qvantitet fett, som kraftigt befordrar
  matsmältningen af stärkelsehaltig föda. I den myckenhet dock,
  som smör och andra feta ämnen vanligen förtäras, i det
  att de tjockt utbredas på bröd, äfvensom stekt potatis och
  de flesta födoämnen få liksom simma deruti, äro dessa
  ämnen ganska svårsmälta och skadliga.

  Smörbakelse och andra bakverk, hvilka innehålla fett,
  som genom ugnshetta undergått kemisk sönderdelning, äro
  mycket svårsmälta samt utgöra för svaga magar ett
  verkligt gift, desto farligare för helsan, om sådana feta ämnen
  dagligen förtäras och alltså magen icke lemnas hvila och
  rådrum att i någon mån reparera skadan.

  Konfekt- och konditorisaker, som vanligen innehålla
  mycket ägg och mandel och derigenom äfven mycket feta
  ämnen, äro skadliga för friska och ännu mer för sjuka.

  Smör undergår efter kort tid, genom beröring med
  luften, kemisk sönderdelning, och får en härsken, sur och
  elak smak, hvarvid dess verkan på magen blifver än mer
  skadlig. Redan efter 24 timmar utvecklar sig i smöret
  lukt och smak af giftig smörsyra, hvars bildande något
  förhindras genom smörets saltande. Skall smöret utan
  skada förtäras, bör det alltså vara färskt, nytjärnadt. Det
  är med smöret som med flera andra ämnen, att det i
  koncentrerad form är mindre tjenligt att förtära och mera
  hårdsmält, men deremot upplöst, och då det ingår som
  beståndsdel i tillblandning med öfriga nyttiga ämnen, t. ex.
  mjölk och bröd m. m. lättsmält och särdeles gagneligt.

  Så sant så -redan 1873
  http://runeberg.org/helsovard/0113.html

 14. Att man ska passa sig för en myckenhet fett s.s. smör?
 15. su
  Är det säkert att det inte kommer från Hr stadsdoktor A. T. Salvén i Grönköping?
 16. Sten R
  Ur boken "Primal body primal mind" anger källa som Chemical Week 11 juni 1997:

  Sockerkonsumsion i US per person och år i pounds (lbs):
  1750 4 lbs ca 1,8kg
  1850 20 lbs ca 9 kg
  1994 120 lbs ca 54,4 kg
  1996 160 lbs ca 72,6 kg

 17. Vän

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg